คนไทยลงทุนทำ’ ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง’ เพิ่มตอบรับ วิถีชีวิต New Normal

คนไทยลงทุนทำ’ ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง’

วิถีชีวิต New Normal โสด สังคมผู้สูง อายุ ดันธุรกิจบริการสัตว์เลี้ยง บูม เหตุนิยมการเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อน การยกสถานะสัตว์เลี้ยงเสมือนคนในครอบครัว ส่งผลให้ธุรกิจบริการสัตว์เลี้ยงมีผลตอบรับที่ดี ดึงดูดนักลงทุนเข้าตลาดเพิ่มขึ้น

คนไทยลงทุนทำ’ ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง’

ข่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย พบว่า ปี 2563 – 2565 ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงมีอัตราการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้น ปี 2563 จดทะเบียนจัดตั้ง 63 ราย ทุนจดทะเบียน 101.90 ล้านบาท ปี 2564 จัดตั้ง 68 ราย เพิ่มขึ้น 5 ราย หรือ 8% ทุน 119.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.23 ล้านบาท หรือ 17% ปี 2565 จัดตั้ง 130 ราย เพิ่มขึ้น 62 ราย หรือ 91% ทุน 210.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.22 ล้านบาท หรือ 77% การลงทุนของผู้ประกอบการในธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น ข่าววัตว์เลี้ยง สอดคล้องกับปริมาณการขายอาหารสัตว์และมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยปริมาณการขายอาหารสัตว์ตั้งแต่ปี 2560 – 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2564 เพิ่มขึ้น 13% จากปีที่ผ่านมา (2563) ขณะที่ปี 2565 คาดว่าจะมีปริมาณการขายอาหารสัตว์ในตลาดราว 929 ล้านกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 8 % โดยจำนวนอาหารสัตว์ในตลาดสอดคล้องกับจำนวนการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นของสังคมไทย ลักษณะของอาหารสัตว์มีการแบ่งประเภทมากขึ้น เช่น โรคเฉพาะของสัตว์เลี้ยง การบำรุงเฉพาะส่วน และตามอายุของสัตว์เลี้ยง ซึ่งสนับสนุนธุรกิจบริการดูแลสัตว์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการบริการที่หลากหลาย