ศธ.เดินหน้ารณรงค์บริจาคอุปกรณ์ไอที ช่วยนักเรียน 1.4 ล้านคน

ศธ.เดินหน้ารณรงค์บริจาคอุปกรณ์ไอที

กระทรวงศึกษาธิการ แถลงความคืบหน้าโครงการ “คนละเครื่อง : พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” รณรงค์บริจาค Smart Devices ตั้งเป้าช่วยนักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์เรียนออนไลน์ 1.4 ล้านคน เผยบริจาคแล้ว 6,855 เครื่อง

ข่าว ที่กระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ CODING แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ทั่วประเทศกว่า 1.4 ล้านเครื่อง โครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” จึงเป็นโครงการที่ได้เข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับเด็กไทยซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียนมีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ในระยะแรกจะเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งมีฐานะยากจนแต่มีความตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อให้การสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง โดยจะรณรงค์รับบริจาคในระหว่างที่รอการสนับสนุนจากกองทุน USO เพื่อสนับสนุนบริการทางการศึกษาที่จะสามารถเริ่มต้นได้ในปีงบประมาณ 2566 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) วงเงินงบประมาณ 2,924,509,500 บาท จำนวน 177,243 เครื่อง “โครงการนี้จะช่วยให้สถานศึกษามีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ และสามารถจัดสรรให้นักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนนำไปใช้ยืมเรียนได้อย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมช่องทางการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต และที่สำคัญคือจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสของเยาวชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานและขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้ยังมีผู้บริจาคและสนับสนุนต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายว่าถึงสิ้นปี 2565 นี้น่าจะได้รับการสนับสนุน Smart Devices ไม่น้อยกว่า 10,000 เครื่อง”

ศธ.เดินหน้ารณรงค์บริจาคอุปกรณ์ไอที

ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ CODING แห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์

เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสของเยาวชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานและขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าถึงแหล่งความรู้ ซึ่งพบว่านักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการใช้อุปกรณ์ในการเรียนการสอนค่อนข้างหลากหลาย เช่น อุปกรณ์ Smart Devices, Notebook, Computer PC และ TVศธ.มอบอุปกรณ์ไอที ทั้งนี้ ข่าวการศึกษา ยังพบว่ามีนักเรียนจำนวนมากระบุว่าไม่มีอุปกรณ์ใช้ในการเรียน ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีจำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ทั่วประเทศ จำนวน 1,410,024 คน แบ่งเป็น

1.มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 23,433 คน
2.มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50,946 คน
3.ประถมศึกษา จำนวน 1,292,881 คน
4.ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 41,184 คน
5.ปวช. จำนวน 1,198 คน
6.ปวส. จำนวน 382 คน

โดยปัจจุบันการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุอุปกรณ์การเรียน เงิน หรืออื่น ๆ จากผู้ที่มีความประสงค์บริจาค โดยกำหนดจุดรับบริจาคในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ได้รับบริจาคไปแล้วจำนวน 5 เขตพื้นที่ ได้แก่ 1.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2.สพป.หนองคาย เขต 1 3.สพม.สงขลา สตูล 4.สพป.ชุมพร เขต 1 5.สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 644 แห่ง โดยมียอดสนับสนุนเป็นจำนวนเงินแล้ว 5,904,555 บาท เป็นจำนวนอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, คอมพิวเตอร์พกพา, อุปกรณ์ Smart Devices เป็นต้น รวมจำนวน 6,855 เครื่อง